தண்ணீர் சேமிப்பு வாழ்வின் சேமிப்பு

நாம் நமது குழந்தைகளுக்கு தண்ணீரின் அவசியத்தை குழந்தை பருவத்திலேயே சொல்லி கொடுக்க வேண்டும். அது பல வாழ்வின் பயிற்சியை அவர்கள் கற்று கொள்ள உதவியாக இருக்கும்.

Source link

Leave a Comment