தவக்கால சிந்தனை: இயற்கை உணவை உண்போம்

ஒளியின் மக்களை விட இவ்வுலகில் மக்கள் தங்கள் தலைமுறையினரிடத்தில் மிக்க முன்மதியுள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்கிறார்கள்(லூக்16:8)

Source link

Leave a Comment